Jakie świadczenia przysługują Ci z tytułu choroby zawodowej, wypadku przy pracy i zwolnienia grupowego?

Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w rozporządzeniu Rady Ministrów. Choroba zawodowa to m.in. pylica płuc, zatrucie substancją chemiczną, astma oskrzelowa, choroba popromienna, przewlekłe choroby układu ruchu, zespół rowka nerwu łokciowego, ubytek słuchu spowodowany hałasem, gorączka metaliczna.

Pracownik podczas jazdy wózkiem widłowym

Autor: Naval Surface Warriors
Źródło: http://www.flickr.com
Ogólnie choroby zawodowe można opisać jako choroby, które powstały wskutek działania czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Powstają najczęściej podczas stałego przebywania w niedogodnej pozycji ciała, regularnego wykonywania forsownych ruchów lub ciągłego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej pracownika lub byłego pracownika oraz jej rozpoznanie powinno nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w tym środowisku.

Z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy możemy wystąpić o świadczenia takie jak: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych bądź zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. Tego wszystkiego można dokonać w przychodni: zobacz sam.

Uprzedź grypę!

Autor: Bird&Co Sp. z.o.o.
Źródło: Bird&Co Sp. z.o.o.

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o zaistniałym wypadku pracodawca jest zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego, który niezwłocznie powinien przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Zaciekawił Cię taki post? To świetnie, jednak kliknij ten odnośnik, gdyż oprócz tego mamy także inny pokrewny artykuł, który warto zobaczyć tu (https://theomarvee.com/content/4-kontakt).

Powołany zespół ustala również czy do wypadku doszło w związku z wykonywaną pracą i przedstawia umowny czas pracy poszkodowanego. Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie lub renta. Badania te wykonują różni lekarze: w to. Przy ustalaniu podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy obowiązują przepisy art. 15 ustawy emerytalnej. W danej ustawie znajdziemy również informację dotyczącą podstawy wymiaru emerytury.

Pracodawcy zatrudniający minimum 20 osób nie mogą zwolnić pracowników, wręczając im wprost wypowiedzenia, jeśli przyczyna redukcji jest po stronie pracodawcy. Zanim to nastąpi, pracodawca powinien przeprowadzić procedurę przewidzianą w ustawie o zwolnieniach grupowych. Pracownicy korzystają wtedy z praw jakie niosą zwolnienia grupowe. Przedsiębiorcy rozwiązujący umowę o pracę z pracownikami, w czasie zwolnień grupowych, muszą wypłacić im odprawę pieniężną.

Zaciekawiony zagadnieniem? Czytaj o nim znacznie więcej. Dlatego użyj adresu (http://www.logopedawitkowska.pl/terapie/terapia-opoznionego-rozwoj-mowy/), jaki przekieruje Cię na stronę! Zachęcamy!

Odprawa wypłacana może być z puli przeznaczonej na fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawca jest zobowiązany również uregulować wszystkie inne płatności takie jak np. wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe oraz za niewykorzystany urlop.

  • alpakoterapia
  • stomatologiacichon.pl